Skip to content
 

Privacybeleid RSI-VERENIGING

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de RSI-vereniging verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden (hierna “lidmaatschap”).

Indien je lid wordt van de RSI-vereniging, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de RSI-vereniging verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

RSI-vereniging
Stationsweg 6 B
3862 CG NIJKERK
KvK nummer: 40284430
Tel: (033) 247 10 43

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via postbus@rsi-vereniging.nl

Welke gegevens verwerkt de RSI-vereniging en voor welk doel

2.1

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voorletters, voor- en achternaam
 2. adresgegevens
 3. geslacht
 4. geboortedatum
 5. telefoonnummer
 6. e-mailadres
 7. bankrekeningnummer
 8. beroep
 9. deelname aan evenementen
 10. gegevens m.b.t. vrijwilligerswerk

2.2

De RSI-vereniging verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Naam, adres, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap/donateurschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
 2. Naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.
 3. Naam, adres en geslacht wordt gebruikt voor toezending van het RSI-magazine.
 4. Naam en e-mailadres wordt gebruikt voor verzending van nieuwsbrieven per e-mail, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 5. Beroep wordt gebruikt voor geanonimiseerd onderzoek naar RSI in relatie met beroep;
 6. Naam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens inzake deelname aan evenementen worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de RSI-vereniging georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;
 7. Naam, adres, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en functie van vrijwilligers worden gebruikt voor het uitwisselen van informatie in verband met je werkzaamheden als vrijwilliger voor de RSI-vereniging. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn dat jouw gegevens worden verstrekt aan een andere vrijwilliger in jouw regio zodat je kunt worden toegevoegd aan het team ter plaatse. Bankrekeningnummer wordt gebruikt om declaraties te kunnen verwerken.
 8. Naam, adres, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de RSI-vereniging en je te informeren over de voordelen van het lidmaatschap, maar ook voor navraag bij wanbetaling.

2.3

De RSI-vereniging kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

Bewaartermijnen

3.1

De RSI-vereniging verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de RSI-vereniging de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de RSI-vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de RSI-vereniging gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de RSI-vereniging. Met de bewerkers heeft de RSI-vereniging een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1

Via de ledenadministratie (postbus@rsi-vereniging.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De RSI-vereniging zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de RSI-vereniging je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (postbus@rsi-vereniging.nl). De RSI-vereniging zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de RSI-vereniging je hiervan op de hoogte brengen.

5.3

Indien je klachten hebt over de wijze waarop de RSI-vereniging je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (persoonsgegevens@rsi-vereniging.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (postbus@rsi-vereniging.nl).

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Back To Top